Nye regler skal fremme overskudsvarme til gavn for virksomheder, forbrugere og den grønne omstilling

Ny politisk aftale skal øge udnyttelsen af overskudsvarme ved at forenkle reglerne og reducere afgifter på udnyttelsen af overskudsvarme. Aftalen indeholder en ny prisregulering af overskudsvarme og muligheden for, at virksomheder kan opnå afgiftsfritagelse, hvis de indgår i en energieffektiviseringsordning. Energistyrelsen har netop sendt lovforslaget til de kommende forenklede regler i høring.

Nye regler skal fremme overskudsvarme til gavn for virksomheder | Optimering.nu
Foto: Lars Schmidt.

Virksomhedernes overskudsvarme skal i fremtiden udnyttes langt bedre til gavn for virksomheder, fjernvarmekunder og den grønne omstilling. Aftalekredsen bag klimaaftale for energi og industri indgik derfor 7. september 2021 en opfølgende aftale om fremme af overskudsvarme. Energistyrelsen har nu sendt lovforslaget, der udmønter aftalen, i høring med frist for kommentarer 6. oktober 2021.

 

Ny prisregulering af overskudsvarme

Med lovforslaget foreslås det at forenkle de nuværende regler for udnyttelse af overskudsvarme. Helt konkret foreslås en administrativ simpel prisregulering, hvor prisen på overskudsvarme frit kan forhandles, så længe den holdes under et prisloft. Prisloftet indrettes, så det afspejler den pris, som fjernvarmeselskabet skulle betale, hvis de i stedet investerede i et andet varmeproduktionsanlæg baseret på vedvarende energi.

Prisreguleringen medfører, at virksomheder, der leverer overskudsvarme, slipper for at indsende priser og budgetter relateret til overskudsvarmen til Forsyningstilsynet. Små overskudsvarmeleverancer fra for eksempelvis supermarkeder undtages helt prisregulering, fordi der indføres en bagatelgrænse på 0,25 MW.

Der vil være mulighed for at opnå et individuelt prisloft, hvis prisloftet ikke afspejler de lokale forhold, ligesom det er muligt at fastlåse loftet i en periode.

Sammen med prisreguleringen træder en ny, ensartet overskudsvarmeafgift i kraft. Overskudsvarmeafgiften ændres fra 33 procent af det samlede vederlag for overskudsvarmen til en fast afgift på 25 kroner per GJ.

 

Virksomheder kan opnå afgiftsfritagelse ved at indgå i energieffektiviseringsordning

Derudover indebærer lovforslaget, at virksomheder, der indgår i Energistyrelsens energieffektiviseringsordning, kan opnå fritagelse for overskudsvarmeafgiften af den del af overskudsvarmen, der leveres fra virksomheden. Det svarer til en lempelse på 25 kroner per GJ. Ordningen indebærer, at virksomheder løbende gennemfører energigennemgange og rentable energieffektiviseringer af overskudsvarme med en tilbagebetalingstid på op til fem år. Det sikrer en effektiv udnyttelse af fossile brændsler.

Energieffektiviseringsordningen forventes at træde i kraft i 2022. Kravene til energigennemgange og gennemførelse af energieffektiviseringer vil fremgå af Energistyrelsens kravspecifikation, som forventes offentliggjort i 4. kvartal af 2021. Energistyrelsen forventer ligeledes at afholde et informationsmøde for virksomheder i 4. kvartal 2021.

Interesserede virksomheder kan allerede nu kontakte Energistyrelsen på EFO@ens.dkfor at høre nærmere om ordningen og løbende få tilsendt relevant materiale i takt med, at det offentliggøres.

 

Om energieffektiviseringsordningen

Udnyttelsen af industriel overskudsvarme er en vigtig del af Danmarks grønne omstilling frem mod 2030 og 2050. Udover at være en vigtig del af den grønne omstilling bidrager udnyttelsen af overskudsvarme til virksomhedernes bundlinje, hvor der kan opnås en økonomisk fortjeneste ved at sælge overskudsvarmen til fjernvarmeselskaberne. Når virksomhederne både udnytter overskudsvarmen og effektiviserer energiforbruget, reduceres virksomhedens omkostninger, nye forretningsmuligheder skabes og CO2-udledningen falder.

I dag leverer virksomheder overskudsvarme til lokale fjernvarmeselskaber svarende til cirka 3 procent af den samlede fjernvarmeproduktion i Danmark. Med ordningen forventes der at være flere anlæg på vej, så overskudsvarme kan bidrage bedre til den grønne omstilling.

Annonce

Optimering

Annonce

Optimering

Annonce

Optimering