Sygehuse kan spare energi og mindske risiko for infektioner

Unikt tværfagligt samarbejde med energi- og bakteriemålinger på 15 hospitaler kan være med til at optimere ventilation på operationsstuer. Bedre ventilation kan reducere energiforbruget og mindske antallet af re-operationer af hofter og knæ – og derved skåne patienter for ubehag. Følges anbefalingerne i et netop afsluttet projekt, kan sygehussektoren spare mange penge.

OPVent: Sygehuse kan spare energi og mindske risiko for infektioner | Optimering.nu
OPVent-projektet viser, at det er muligt at optimere ventilationen på mange operationsstuer ved hjælp af enkle virkemidler. Foto: OPVent.

Hvert år får omkring 20.000 patienter foretaget en knæ- eller hofteoperation på en af Danmarks cirka 700 operationsstuer. De mange operationer kan foregå med et markant lavere el-forbrug til ventilation og med nedsat risiko for infektioner, hvis sundhedssektoren følger en række anbefalinger fra et netop afsluttet forsknings- og udviklingsprojekt.

»Energibesparelsespotentialet ligger med ret enkle virkemidler i gennemsnittet på 30-44 procent afhængig af hvilken ventilationstype, der er tale om. I nogle tilfælde når de mulige energibesparelser op på knap 70 procent,« oplyser senior energi- og procesingeniør Thorbjørn Anstensrud og seniorkonsulent Johnny Nielsen fra rådgiverfirmaet NIRAS.

I mere end fire år har energi- og telekoncernen Norlys været projektleder for det såkaldte OPVent-projekt, der har fået støtte fra Dansk Energis ELFORSK-pulje til fremme af et mere effektivt energiforbrug. I et unikt samarbejde har teknikere og læger med OPVent udviklet viden om, hvordan ventilationsanlæggene på landets operationsstuer kan drives mere effektivt. Samtidig har der været fokus på at høste sundhedsmæssige gevinster.

Data er indsamlet fra virkelige operationer på 17 stuer fordelt på 15 hospitaler fordelt på alle fem regioner. Målingerne er foretaget, mens læger assisteret af sygeplejersker har opereret over 50 borgeres knæ og hofter.

»Vi har dokumenteret, at der kan opnås store energibesparelser blot ved at justere på driftstider og trykforhold samt reducere lækager,« fortæller Thorbjørn Anstensrud og Johnny Nielsen, der nu går i dialog med det driftstekniske personale på hospitalerne for at udbrede kendskabet til resultaterne fra OPVent.

Ventilation på operationsstuer sker typisk enten med såkaldt Turbulent Air Flow (TAF) eller Laminar Air Flow (LAF), hvor TAF er det mest almindelige teknologi. Især for LAF, som projektdeltagerne betegner som ”mere robust”, er der betydelige energibesparelser og fornuftig sundhed at hente ved en optimeret drift:

»Alle målinger af bakterier fra LAF-anlæg viser, at de overholder de gængse standarder for bakterier i luften, mens operationer foretaget med TAF-anlæg for halvdelens vedkommende ikke overholder kravene. Der er altså en meget stor forskel til fordel for LAF,« siger professor, overlæge, dr. med., Søren Overgaard fra Bispebjerg Hospital under Region Hovedstaden.

 

Færre gener for patienterne

Operationer i Danmark er generelt sikre, men et højt indhold af bakterier i luften kan øge risikoen for, at patienter udvikler infektioner efter en operation. Infektioner kan være særdeles ubekvemme for patienterne, der risikerer at skulle re-opereres eller ultimativt miste livet.

»Udover de åbenlyst ubehagelige konsekvenser for patienterne påfører infektioner sygehusvæsenet og samfundet betydelige omkostninger. Hvis vi med en bedre ventilation kan holde mængden af bakterier nede, kan der spares rigtig mange penge,« vurderer Søren Overgaard.

 

Input til nye supersygehuse

En konklusion fra OPVent er også, at operationsstuer, der i størrelse matcher eksisterende standarder fra Statens Serum Institut, har færre mikroorganismer i luften end små operationsstuer. Fremadrettet er der også læring at hente:

»På nogle af de nye supersygehuse er der planlagt operationsstuer med TAF-anlæg, der har vist sig ikke at være så robuste som stuer med LAF-ventilation,« siger Søren Overgaard, der opfordrer regionerne til at sætte mere fokus på forebyggelse af infektioner, blandt andet når der bygges nyt. Han mener, at de nye erkendelser fra OPVent-målingerne bør få regioner og supersygehuse til at genoverveje deres beslutninger om TAF-stuer.

Håbet er altså nu, at resultaterne fra OPVent når at få indflydelse på nogle af de tekniske valg, Danmarks nye supersygehuse skal træffe, inden de for alvor går i operation. Derfor gennemfører projektdeltagerne en bred informationsindsats rettet mod Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner samt rådgivere og ansatte på sygehuse over hele landet.

Forskningsresultaterne fra OPVent er offentliggjort i internationalt førende lægevidenskabelige tidsskrifter – og vil dermed kunne påvirke millioner af operationer om året. Slutrapporten fra OPVent ligger på ELFORSK’s hjemmeside.

Annonce

Annonce

DDV: Optimering af drift gennem vedligehold

Annonce

Optimering