DDV fagordbog

På denne side vil du kunne finde forklaringer på termer inden for vedligehold.

Vi tager udgangspunkt i litteratur og standarder, herunder standarder fra EN og DS.

Ord Forklaring
Vedligehold Kombination af alle tekniske, administrative og ledelsesmæssige handlinger, som udføres i en enheds livscyklus med det formål at holde den i, eller bringe den tilbage til en tilstand, hvori den kan udføre den krævede funktion
Vedligeholdsledelse Alle ledelsesaktiviteter, som fastlægger krav, formål, strategier og ansvar vedrørende vedligeholdet, samt implementering heraf ved  hjælp  af  midler  som  fx planlægning og kontrol af vedligehold samt forbedring af vedligeholdsaktiviteter og -økonomi
Vedligeholdsmål Mål, som er rettet mod og accepteret for vedligeholdets aktiviteter
Vedligeholdsstrategi Ledelsesmetode, som bruges for at nå vedligeholds målene
Vedligeholdsplan Struktureret og dokumenteret samling opgaver, som omfatter de aktiviteter,  procedurer  og  ressourcer samt det tidsforløb, der kræves til at udføre vedligeholdet
Krævet funktion Funktion, kombination  af  funktioner  eller  en  total kombination af funktioner ved en enhed, som skønnes at være nødvendige for, at et bestemt krav kan opfyldes
Driftssikkerhed Evne til at præstere, som og når det kræves
Vedligeholdsorganisationens leveringsevne En vedligeholdsorganisations evne til at levere den rigtige vedligeholdssupport på det nødvendige sted for at kunne udføre den krævede vedligeholdsaktivitet, når det kræves
Driftsoperation Kombination af alle tekniske, administrative og ledelsesmæssige handlinger – bortset fra vedligeholdsaktiviteter – som medfører, at enheden er i brug
Enhed Del, komponent, anordning, undersystem, funktions- enhed, udstyr eller system, som kan beskrives og betragtes individuelt
Fysisk aktiv Enhed, der har potentiel eller faktisk værdi for en organisation
Reparerbar enhed Enhed, som kan genoprettes under givne forhold, og som efter en fejl kan bringes tilbage til en sådan tilstand, at den kan udføre en krævet funktion
Forbrugsdel Enhed eller materiale, der kan forbruges, udskiftes regelmæssigt og som sædvanligvis ikke er enhedsspecifik(t).
Reservedel Enhed, som er beregnet til at blive udskiftet med en tilsvarende enhed, for at den oprindelige krævede funktion kan genetableres
Strategisk reservedel Reservedel, der normalt ikke er nødvendig i enhedens brugbare levetid, men som ved sin utilgængelighed ville  medføre  en  uacceptabel  nedetid,  fordi  den  da skal fremskaffes. Termen  “forsikringsreservedel”  anvendes  ofte  for “strategisk reservedel”.
Anlægsstruktur Underopdeling i et hierarki af enheder
Pålidelighed En enheds evne til at udføre en krævet funktion under givne forhold i løbet af et givet tidsinterval
Nedarvet pålidelighed iboende pålidelighed En enheds pålidelighed bestemt ved udformning og fremstilling under de forventede driftsforhold, forudsat at der ikke udføres forebyggende vedligeholdsopgaver, bortset fra rutinevedligehold
Forventet pålidelighed En enheds pålidelighed bestemt ved udformning og fremstilling under forventede drifts- og vedligeholdsforhold
Driftsmæssig pålidelighed En enheds faktiske pålidelighed i betragtning af drifts- form, driftsforhold og eventuelle udførte forebyggende vedligeholdsaktiviteter
Vedligeholdsevne En enheds evne til under givne driftsforhold at holdes i, eller bringes tilbage til en tilstand, hvori den kan udføre en krævet funktion, når vedligeholdet udføres under givne forhold og ved brug af fastlagte procedurer og ressourcer
Nedarvet vedligeholdsevne iboende vedligeholdsevne En enheds vedligeholdsevne bestemt ved hjælp af udformningen under forventede betingelser for vedligeholds- og logistiksupport
Tilgængelighed En enheds evne til at være i en sådan tilstand, at den kan præstere, som og når det kræves, under givne forhold, forudsat at de nødvendige eksterne ressourcer er til stede
Starttilgængelighed Sandsynligheden for at en enhed er i en  sådan  tilstand, at den kan præstere, som og når det kræves, under givne forhold, forudsat at de nødvendige eksterne ressourcer er til stede
Tidsbaseret tilgængelighed I en given tidsperiode, den procentdel af tiden, hvori en enhed kunne præstere, når påkrævet
–  forholdet   mellem   oppetid   (UT)   og   den   totale   tid (UT+DT) i en given periode.
Dette tal måler den procentdel af det tidsrum, i løbet af en given periode, hvori en enhed kunne præstere, når påkrævet, forudsat at de nødvendige eksterne ressourcer var til stede.
–  forholdet mellem driftstid (OT) og summen af driftstid
og tid indtil genopretning (OT+TTR) i en given periode.
Dette tal måler den procentdel af det tidsrum, i løbet af en given periode, hvori en enhed præsterede, når påkrævet, med undtagelse af tilfælde, hvor den ikke præsterede af andre årsager end svigt.
–  forholdet mellem driftstid (OT) og summen af driftstid og nedetid (OT+TTR) i en given periode.
Dette tal måler den procentdel af det tidsrum, i løbet af en given periode, hvori en enhed præsterede, når påkrævet, med undtagelse af tilfælde, hvor den ikke præsterede af andre årsager end vedligehold eller svigt.
Produktionsbaseret tilgængelighed Forholdet mellem den faktiske produktion  og  den krævede produktion eller ethvert andet referenceniveau, i et specificeret tidsrum
–  den samlede produktion ved nominel kapacitet i løbet af tidsperioden
–  den samlede produktion ved nominel kapacitet i løbet af tidsperioden bortset fra, når der mangler eksterne ressourcer
–  den samlede produktion ved nominel kapacitet i løbet af tidsperioden bortset fra, når der mangler eksterne ressourcer, og når der planlægges manglende produktionstilgængelighed
–  osv.
Overensstemmelse Opfyldelse af et krav
Holdbarhed En enheds evne til at udføre en krævet funktion under givne drifts- og vedligeholdsforhold indtil slutningen af dens brugbare levetid
Redundans Mere end én mulighed for at udføre en krævet funktion, når det er nødvendigt, til stede i en enhed
Aktiv redundans Redundans, hvor mere end én mulighed for at udføre en krævet funktion er aktiv samtidigt
Standbyredundans Redundans, hvor en alternativ mulighed for at udføre den pågældende funktion kun aktiveres, når den aktive mulighed ikke er tilgængelig
Standbyredundans omtales ofte som passiv redundans.
Brugbar levetid Tidsinterval fra et  givet  tidspunkt  til  det  tidspunkt, hvor en grænsetilstand nås
Middel fejlhyppighed Antal fejl ved en enhed, målt over et givet tidsinterval divideret med tidsintervallet
Livscyklus Række af trin, som en enhed gennemgår,  fra  idé  til bortskaffelse
EKSEMPEL – En typisk systemlivscyklus består af erhvervelse, driftsoperationer, vedligehold, retrofit, udtagning af drift og/eller bortskaffelse.
Forældelse Manglende mulighed for at vedligeholde en enhed på grund af utilgængelighed på markedet af de nødvendige ressourcer på acceptable tekniske og/eller økonomiske betingelser
Driftsmønster driftsprofil Konfiguration, hvor en enhed drives og udnyttes i en given periode, karakteriseret ved brugsenheder (timer,  belastninger,  antal  starter/standsninger,  antal transienter osv.)
Driftsmæssige begrænsninger Karakteristika for enheden, som sætter grænser for brugen af enheden og kan definere krav til vedligeholdsaktiviteter
Driftsforhold Fysiske belastninger og miljøpåvirkninger oplevet af enheden i løbet af en given periode
Brugsenhed Valgt  værdi,  der  tages  i  betragtning  ved  kvantitativ vurdering af en anvendelse
Fejl Ophør af en enheds evne til at udføre en krævet funktion
Fejltilstand, fejlmåde Måde, hvorpå en enhed mister evnen til at udføre en krævet funktion
Fejlårsag Omstændigheder    ved    specifikation,    udformning, fremstilling, installation, brug eller vedligehold, der medfører fejl
Slidbetinget fejl Fejl,  hvor  sandsynligheden  for  forekomst  øges  med driftstiden eller antallet af driftsoperationer for enheden eller de dermed forbundne belastninger
Aldersbetinget fejl Fejl, hvor sandsynligheden for forekomst øges med forbrugt kalendertid
Fejl i forbindelse med forkert brug Fejl som følge af påføring af belastninger, som ligger ud  over  specifikationerne  for  udformningen  under brug, og som overstiger de anførte egenskaber for enheden
Nedbrydning Skadelig  ændring  i  fysisk  tilstand  som  følge  af  tid, brug eller en ekstern årsag
Fejl med samme årsag Fejl på flere enheder fra den samme direkte årsag, og hvor disse fejl ikke er en konsekvens af hinanden
Primær fejl Fejl i en enhed, som ikke direkte eller indirekte skyldes fejl på eller svigt af en anden enhed.
Afledt fejl Fejl i en enhed, som skyldes en fejl på eller svigt af en anden enhed
Pludselig fejl Fejl, som ikke kunne forudses ved forudgående undersøgelser eller overvågning
Skjult fejl Fejl, der ikke opdages ved normale driftsoperationer
Fejlmekanisme Fysiske, kemiske eller andre processer, som kan føre til eller har ført til fejl
Fonsekvens af en fejl eller et svigt Potentielle eller faktiske skadelige følgevirkninger af en fejl eller et svigt
Kritikalitet af en fejl eller et svigt Numerisk  indeks  for  konsekvens  af  en  fejl  eller  et svigt kombineret med sandsynligheden for eller hyppigheden af dens forekomst
Fejlkriterier Foruddefinerede betingelser, der skal accepteres som afgørende bevis for fejl
EKSEMPEL – En defineret grænsetilstand af slid, revneudvikling, reduktion af ydeevne, lækage, emission  osv.  ud over hvilken det anses for usikkert eller uøkonomisk af fortsætte driftsoperationerne.
Svigt En enheds tilstand  karakteriseret  ved  manglende evne til at udføre en krævet funktion; der ses bort fra tilstanden under forebyggende vedligehold eller andre  planlagte  handlinger,  eller  hvor  der  er  tale  om mangel på eksterne ressourcer
Latent svigt skjult svigt Eksisterende svigt, som endnu ikke er blevet opdaget
Delvist svigt Svigt, som er karakteriseret ved, at en enhed kun kan udføre nogle, men ikke alle de krævede funktioner
Oppetilstand Tilstand for en enhed, som er karakteriseret ved, at den kan udføre en krævet funktion, under forudsætning af at evt. eksterne ressourcer er til stede
Forringet tilstand Tilstand, hvor evnen til at udføre den krævede funktion er nedsat, dog med en acceptabel, nedsat ydeevne
Nedetilstand En enheds tilstand, hvor evnen til at udføre en krævet funktion mangler som følge af forebyggende vedligehold eller svigt
Ikke-brugbar tilstand driftsstop Tilstand for en enhed, hvor evnen til at udføre en krævet funktion mangler uanset årsag
Driftstilstand Tilstand, hvor enheden udfører en krævet funktion
Ledig tilstand Tilstand for en enhed, der er i oppetilstand og ikke i driftstilstand i den ikke-krævede tid
Standbytilstand Tilstand for en enhed, der er i oppetilstand og ikke i driftstilstand i den krævede tid
Risikabel tilstand En enheds tilstand, hvor det vurderes, at der er sand- synlighed for skade på personer, betydelige materielle skader eller andre uacceptable konsekvenser
Nedlukning planlagt driftsstop Skemalagt driftsstop med henblik på vedligehold eller andre formål
Softwarefejl bug Tilstand ved en softwareenhed, der forhindrer den i at udføre den krævede funktion
Forebyggende vedligehold Vedligehold, som udføres med henblik på at vurdere og/eller mindske nedbrydning og reducere sandsynligheden for fejl i en enhed
Forudbestemt vedligehold Forebyggende vedligehold, som udføres  i  overensstemmelse med fastlagte tidsintervaller eller besluttet  antal  brugsenheder,  men  uden  forudgående  tilstandsvurdering
Tilstandsbaseret vedligehold Forebyggende vedligehold, som omfatter vurdering af fysiske forhold, analyse  og  eventuelle  medfølgende vedligeholdsaktiviteter
Forudsigeligt vedligehold Tilstandsbaseret vedligehold, som udføres med baggrund i forudberegninger af gentagne analyser eller kendte egenskaber og evaluering af væsentlige parametre for enhedens nedbrydning
Aktivt vedligehold Del af vedligehold, hvor handlinger udføres direkte på en enhed for at holde den i, eller bringe den tilbage til en tilstand, hvor den kan udføre en krævet funktion
Forbedring af driftssikkerhed Kombination af alle tekniske, administrative og ledelsesmæssige handlinger, som er beregnet til at forbedre en enheds nedarvede pålidelighed og/eller vedligeholdsevne og/eller sikkerhed uden at ændre den oprindelige funktion
Modifikation Kombination af alle tekniske, administrative og ledelsesmæssige handlinger, som er beregnet til at ændre en eller flere af en enheds funktioner
Retrofit Modifikation eller forbedring af enheden under hensyntagen til  teknologiske  fremskridt  for  at  opfylde nye eller ændrede krav
Afhjælpende vedligehold Vedligehold, som udføres, efter at et svigt er opdaget, med det formål at bringe enheden i en tilstand, hvor den kan udføre en krævet funktion
Udsat afhjælpende vedligehold Afhjælpende vedligehold, som ikke udføres øjeblikkeligt, efter at et svigt er opdaget, men udsættes i overensstemmelse med givne regler
Akut afhjælpende vedligehold Afhjælpende vedligehold,  som  udføres  øjeblikkeligt, efter at et svigt er opdaget, for at undgå uacceptable konsekvenser
Skemalagt vedligehold Vedligehold, som udføres i overensstemmelse med en specificeret tidsplan eller et specificeret antal brugsenheder.
Ad hoc-vedligehold Forebyggende  vedligehold  eller  udsat  afhjælpende vedligehold udført uden tidsplan samtidig med andre vedligeholdsaktiviteter eller særlige hændelser for at reducere omkostningerne, utilgængelighed osv.
Fjernvedligehold Vedligehold af en enhed, som udføres uden fysisk adgang for personer til enheden
Onlinevedligehold Vedligehold, der udføres på enheden, mens den er i drift, og som ikke påvirker dens ydeevne
Vedligehold på stedet Vedligehold, som udføres på det sted, hvor enheden normalt anvendes eller opbevares
Operatørvedligehold autonomt vedligehold Vedligeholdsaktiviteter, som  udføres  af  en  operatør (driftspersonale)
Klassificering af vedligeholdsopgaver efter kompleksitet EKSEMPLER:
–  Niveau 1 er karakteriseret ved enkle handlinger udført med minimal uddannelse/træning.
–  Niveau 2 er karakteriseret ved grundlæggende handlinger, der skal udføres af kvalificeret personale efter detaljerede procedurer.
–  Niveau 3 er karakteriseret ved komplekse handlinger, der udføres af kvalificeret teknisk personale efter detaljerede procedurer.
–  Niveau 4 er karakteriseret ved handlinger, der forudsætter viden om en teknik eller en teknologi, og som udføres af specialiseret teknisk personale.
–  Niveau 5 er karakteriseret ved handlinger, der forudsætter en viden, som producenten eller en specialiseret virksomhed med industrielt logistiksupportudstyr er i besiddelse af.
Outsourcing af vedligehold Udlicitering af alle eller en del af en organisations vedligeholdsaktiviteter i et nærmere angivet tidsrum
Inspektion Undersøgelse af overensstemmelse ved at måle, observere eller afprøve en enheds relevante egenskaber
Tilstandsovervågning Aktivitet, som udføres enten manuelt eller automatisk med forudbestemte intervaller og med det formål at måle egenskaber og parametre for en enheds faktiske tilstand
Overensstemmelsesafprøvning Prøvning, som udføres for at vise, om en enheds egenskaber opfylder de angivne krav
Funktionskontrol Handling foretaget efter vedligeholdsaktiviteter for at eftervise, om enheden er i stand til at udføre den krævede funktion
Rutinevedligehold Elementære eller gentagne, enkle forebyggende vedligeholdsaktiviteter
Hovedeftersyn Omfattende sæt af forebyggende vedligeholdsaktiviteter, som udføres for at bibeholde en enheds krævede ydeevneniveau
Fejlfinding Handlinger, som udføres for at opdage og lokalisere fejl og identificere årsagen
Fejllokalisering Handlinger, som foretages for at identificere den svigtende enhed på rette niveau i anlægsstrukturen
Genopretning Begivenhed, hvor oppetilstanden genetableres efter en fejl
Reparation Fysisk handling, der udføres  for  at  genoprette  den svigtende enheds krævede funktion
Midlertidig reparation Fysisk handling, som foretages, for at en svigtende enhed kan udføre den krævede funktion i en begrænset tidsperiode, indtil reparationen udføres
Renovering Handling, som efterfølger  adskillelsen  af  en  enhed samt reparation eller udskiftning af de dele, der nærmer sig slutningen af den brugbare levetid og/eller systematisk bør udskiftes for at forlænge enhedens brugbare levetid
Ekstraordinært vedligehold Forebyggende ikke-hyppigt vedligehold, som påvirker de samlede livscyklusomkostninger betydeligt
Planlægning af vedligeholdsopgave Afgivelse af alle nødvendige oplysninger og identificering af krævede ressourcer for at gøre det muligt at udføre vedligeholdsopgaven
Tidsplan for vedligehold Skemalagt plan for, hvornår en specifik vedligeholdsopgave bør udføres
Oppetid UT Tidsinterval, i hvilket en enhed befinder sig i oppetilstand
Nedetid DT Tidsinterval, i hvilket en enhed befinder sig i nedetilstand
Driftstid OT Tidsinterval, i hvilket en enhed befinder sig i driftstilstand
Krævet tid Tidsinterval, i hvilket en enhed skal befinde sig i oppetilstand
Standbytid Tidsinterval, i hvilket en enhed befinder sig i standbytilstand
Ledig tid Tidsinterval, i hvilket en enhed befinder sig i ledig tilstand
Vedligeholdstid Tidsinterval, hvor der udføres vedligehold på en enhed, inklusive tekniske, logistiske og interne administrative forsinkelser
Forebyggende vedligeholdstid Del  af  vedligeholdstiden,  hvor  der  udføres  forebyggende  vedligehold  på  en  enhed,  inklusive  tekniske, logistiske og interne administrative forsinkelser
Afhjælpende vedligeholdstid Del af vedligeholdstiden, hvor der udføres aktivt afhjælpende vedligehold på en enhed, inklusive tekniske, logistiske og interne administrative forsinkelser
Aktiv vedligeholdstid Del af vedligeholdstiden, hvor der udføres aktivt vedligehold på enheden
Reparationstid Del af afhjælpende vedligeholdstid, hvor der udføres reparation på en enhed.
Aktiv forebyggende vedligeholdstid Del af den aktive vedligeholdstid, der går til at udføre forebyggende vedligehold
Logistisk forsinkelse Tid, hvor der ikke kan udføres vedligehold på grund af manglende ressourcer, med undtagelse af evt. administrative forsinkelser
Teknisk forsinkelse Nødvendig  tid  til  at  udføre  supporterende  tekniske handlinger, der ikke er en del af selve vedligeholdsaktiviteten
EKSEMPLER – At gøre udstyret sikkert og opstille prøvningsudstyr.
Intern administrativ forsinkelse Forsinkelse i vedligeholdsaktivitet af interne administrative årsager
Ekstern administrativ forsinkelse Forsinkelse i vedligeholdsaktivitet af eksterne administrative årsager
EKSEMPEL – Akkumuleret tid, mens der ventes på autorisation til at få adgang til den enhed, der skal vedligeholdes.
Driftstid indtil fejl Akkumuleret driftstid fra første gang enheden tages i brug, eller fra genopretningen, indtil fejl
Tid mellem fejl Tid mellem to på hinanden følgende fejl
Driftstid mellem fejl OTBF Driftstid mellem to på hinanden følgende fejl
Ekstern ikke-brugbar tid Tidsinterval, i hvilket en enhed befinder sig i ekstern ikke-brugbar tilstand
Tid indtil genopretning Tidsinterval fra fejløjeblikket til genopretning
Periode med stigende fejlhyppighed Tidsinterval i en enheds levetid, hvor fejlintensiteten for en reparerbar enhed eller fejlhyppigheden for en ikke-reparerbar enhed øges væsentligt over tid
Konstant fejlperiode Tidsinterval i en ikke-reparerbar enheds levetid, i hvilket dens fejlhyppighed anses for at være konstant
Tidlig fejlperiode Fejlperiode tidligt i enheds levetid. Tidsinterval i en enheds tidlige levetid, i hvilket fejlintensiteten for en reparerbar enhed eller fejlhyppigheden for en ikke-reparerbar enhed falder væsentligt over tid
Vedligeholdssupport Tildeling af ressourcer, ydelser og ledelse, som er nødvendige for at udføre vedligehold
Eksterne ressourcer Andre ressourcer end vedligeholdsressourcer, der anvendes af enheden til at udføre den krævede funktion
EKSEMPEL  –  Energiforsyning,  arbejdskraft,  brændstof, trykluft, kølesystem, løfteudstyr, stilladser.
Organisatorisk niveau for vedligehold Det niveau i en organisation, der udfører definerede typer af vedligehold på en enhed
EKSEMPEL – “I marken” (første vedligeholdsniveau), reparationsværksted (andet vedligeholdsniveau) og producent (tredje vedligeholdsniveau).
Fejlanalyse Logisk og systematisk undersøgelse af en enheds fejltilstande og -årsager før eller efter en fejl for at fastslå konsekvenserne af fejl samt sandsynligheden for, at de opstår
Enhedsregister Register over individuelt identificerede enheder
Vedligeholdsregister Del af vedligeholdsdokumentation, som  indeholder historikken for alle enhedens vedligeholdsrelaterede data
Livscyklusomkostninger Summen af omkostninger, som genereres i enhedens livscyklus
Middeldriftstid mellem fejl MOTBF Gennemsnitsværdi af driftstider mellem fejl
Middeltid mellem fejl MTBF Gennemsnitsværdi af tider mellem fejl
Middelreparationstid MRT Gennemsnitsværdi af reparationstider
Middeltid til genopretning MTTR Gennemsnitsværdi af tider til genopretning
aktivitet Samling opgaver, som er struktureret i en proces
indikator Målt karakteristisk træk (eller sæt af karakteristiske træk) ved et fænomen henholdt til en given formel til vurdering af udviklingen.
vedligeholdsbudget Fastsættelse af vedligeholdsudgifterne over en given periode i fremtiden for at sikre, at de nødvendige finansielle resourcer er tilgængelige
vedligeholdsdokumentation Sæt af dokumenter, som er nødvendige for at udføre vedligeholdsopgaver, herunder: – arbejdsordre
– tekniske instruktioner
– vedligeholdsprocedurer
– liste over nødvendige ressourcer
– planer
– tidsplan
– vedligeholdsregistre
– eventuelt andre dokumenter, som er nødvendige for at udføre vedligehold
vedligeholdspolitik Generel tilgang til tilvejebringelsen af vedligehold og vedligeholdssupport på baggrund af Ledelsens fokus i politikken kan være
– enhedens tilgængelighed og brugbare levetid
– sikkerhed for enheder og personer, produktkvalitet, miljøbeskyttelse
– optimering af vedligeholdsomkostninger osv.

Vedligeholdspolitikken giver særligt vejledning til en vedligeholdsstrategi, som fører til valg mellem
– planlægning af afhjælpende og/eller forebyggende, forudbestemt eller tilstandsbaseret vedligehold
– intern eller ekstern tilvejebringelse af ydelser.ejeres, brugeres og kunders mål og politikker

vedligeholdsprocedure Dokument, der detaljeret beskriver forebyggende og afhjælpende vedligeholdsopgaver
udstyr til vedligeholdssupport Samling udstyr, som er nødvendigt for at udføre vedligeholdsopgaverne baseret på de anbefalede samling udstyr, som er nødvendigt for at udføre vedligeholdsopgaverne baseret på de anbefalede
– værktøjer
– måle- og styringsudstyr
– computerudstyr
– håndteringsudstyr (stropper, gaffeltrucks, hejseværk osv.)
– adgangsveje (stilladser, stiger, platforme osv.)
– individuelle og fælles værnemidler
– miljøbeskyttelsesudstyr
– osv.
proces Sæt af indbyrdes forbundne eller samspillende aktiviteter, der anvender input til at levere et tilsigtet resultat
reservedel Enhed, som er beregnet til at blive udskiftet med en tilsvarende enhed, for at den oprindeligt krævede funktion kan genetableres
ACT Implementer forebyggende og/eller afhjælpende handlinger for enheden
BUD Enheders budgetterede vedligehold
COR Genopret enhederne til krævet tilstand
DOC Lever driftsdokumentationen
DTA Styr data
HSE Sørg for arbejdsmiljøet for personer og bevaring af miljøet under vedligehold
IMP Forbedr enheder
IMP Etabler den nødvendige infrastruktur
MAN Styr vedligehold (strategi og forbedringer, menneskelige ressourcer, løbende forbedringer, overensstemmelse osv.)
MRQ Lever krav til vedligehold ved udformning og modifikation af enheder
OPT Forbedr resultaterne
PRV Forebyg uønskede hændelser ved at undgå fejl og svigt
RES Stil interne menneskelige ressourcer til rådighed
SER Tilvejebring eksterne vedligeholdsydelser
SPP Lever reservedele
TOL Tilvejebring værktøjer, supportudstyr og informationssystemer
Ledelsesproces Denne omfatter fastsættelse af mål og politik, der skal implementeres for at opnå disse mål, udnyttelse af virksomhedens midler og tildeling af ressourcer. Processen omfatter sammenhæng mellem realiseringsprocesser og supportprocesser. Den omfatter måling og overvågning af processystemet og brug af resultaterne til at forbedre præstationen.
Realiseringsprocesser Disse processer bidrager direkte til at opnå det forventede resultat og skal sikre, at behov udtrykt af kunden opfyldes. Processerne omfatter alle aktiviteter, der knytter sig til produktets eller ydelsens realiseringscyklus.
Supportprocesser Disse processer er afgørende for, at de andre processer kan fungere (realiseringsprocesser, andre supportproces-ser, ledelsesprocesser), da de nødvendige ressourcer tilvejebringes med dem. – menneskelige ressourcer
– finansielle ressourcer
– materielle ressourcer og vedligehold heraf (lokaler, udstyr, software osv.)
– informationsbehandling.
Vedligeholdsproces Vedligeholdsprocessen består af følgende processer: a) ledelsesprocessen:
– MAN: Ledelse af vedligehold (strategi og forbedringer, menneskelige ressourcer, løbende forbedringer, overensstemmelse osv.)
b) realiseringsprocesserne:
– PRV: Forebyggelse af uønskede hændelser ved at at undgå fejl og svigt
– COR: Genopretning af enhederne til krævet tilstand
– ACT: Gennemførelse af forebyggende og/eller afhjælpende handlinger for enheden.
– IMP: Forbedring af enheder
c) supportprocesserne: HSE: Sikring af arbejdsmiljøet for personer og bevaring af miljøet under vedligehold BUD: Enheders budgetterede vedligehold
DOC: Levering af driftsdokumentationen
DTA: Styring af data
IST: Etablering af den nødvendige infrastruktur
MRQ: Levering af krav til vedligehold ved udformning og modifikation af enheder OPT: Forbedring af resultaterne
RES: Tilvejebringelse af interne menneskelige ressourcer
SER: Tilvejebringelse af eksterne vedligeholdsydelser
SPP: Levering af reservedele
TOL: Levering af værktøjer, supportudstyr og informationssystemer.

 

Annonce

Optimering

Annonce

Optimering

Annonce

Optimering