Første danske podcast om vedligehold

Foruden flere nye uddannelser inden for grøn energi, sikkerhed og vedligehold lancerer Videncenter for Drift og Vedligehold nu den første danske podcast dedikeret vedligehold.

Lars Jenry Petersen, Lektor.
Lars Jenry Petersen, Lektor.

Videncenter for Drift og Vedligehold ved Fredericia Maskinmesterskole har længe været den førende udbyder af efter- og videreuddannelse i vedligehold målrettet maskinmestre. Flagskibet har i tyve år været Diplomuddannelsen i vedligehold, som stadig tiltrækker et stort antal studerende. Nu præsenterer videncentret også en podcast om vedligehold.

»Vi lancerer en podcast om vedligehold, der, så vidt vi kan konstatere, er den eneste danske podcast dedikeret vedligehold. Målgruppen er vores maskinmesterstuderende – men også alle andre med interesse for vedligehold, heriblandt vores studerende på diplomuddannelsen i vedligehold,« siger Lars Jenry Petersen, lektor, Fredericia Maskinmesterskole og underviser, Diplomuddannelsen i vedligehold.

Podcasten hedder ’Vedligeholdspodcasten’, og der er gratis adgang via fms.dk og Spotify.

»Podcasten tilbyder både faglige indlæg og samtaler med relevante gæster, som kan være eksperter i vedligehold og studerende fra vores uddannelser. Vi vil gerne sætte fokus på sammenhængen mellem vedligehold og bæredygtighed, og vi vil gerne fremme den dagsorden, som handler om, at rigtigt planlagt og udført vedligehold er en god forretning for virksomhederne,« siger Lars Jenry Petersen.

 

Ny diplomuddannelse i PtX

Men podcasten er ikke den eneste nyhed hos Videncenter for Drift og Vedligehold. Fredericia Maskinmesterskole søger nu om at kunne udbyde en diplomuddannelse i Ptx fra 2024. Det sker efter en grundig forundersøgelse blandt potentielle virksomhedskunder.

»Takket været støtte på 850.000 kroner fra Industriens Fond har vi kunnet undersøge behovet for en PtX-uddannelse, og – ud fra interviews med 30 virksomheder – kan vi konstatere, at der er stor efterspørgsel. Det passer godt sammen med de store PtX-projekter til flere milliarder kroner, der er annonceret rundt om i landet. Virksomhederne har brug for flere medarbejdere med specialiseret viden om PtX-processer og tilstødende områder,« siger Lars Jenry Petersen.

Hvis ansøgningen imødekommes, bliver Fredericia Maskinmesterskole selv udbyder af PtX-uddannelsen i samarbejde med Aarhus Maskinmesterskole. Som andre diplomuddannelser vil der være både obligatoriske og valgfri moduler og et afgangsprojekt på uddannelsen. Det første hold PtX-studerende forventes at kunne begynde i februar 2024 på det første obligatoriske modul, som handler om de grundlæggende PtX-processer. Et andet vil omhandle PtX og Asset Management. Et tredje vil formodentlig omhandle love, regler, krav og øvrig jura vedrørende PtX. Et fjerde vil måske handle om Carbon Capture. Hvis ansøgningen om uddannelsen efterkommes, vil der blive mulighed for tilmelding i løbet af efteråret 2023.

»PtX er nyt for alle, både industrien, myndigheder og undervisningsinstitutioner, så vi kører, mens vi asfalterer. Det bliver spændende at være med i pionerfasen af en ny industri, som er på vej,» siger Lars Jenry Petersen, som i øvrigt henviser til, at Fredericia Maskinmesterskole igen er blevet institutionsakkrediteret.

»Igen at blive akkrediteret uden anmærkninger er et kvalitetsstempel, vi er meget glade for, og som viser, at vi er en meget professionelt drevet uddannelsesinstitution. En vigtig del af vores strategi er, at vi skal vækste på vores efteruddannelsestilbud, og vi glæder os meget til at byde velkommen til den nye diplomuddannelse i PtX,» siger Lars Jenry Petersen, som håber, at der vil være 20-25 studerende på det første hold.

Men nyhederne stopper ikke her, for Videncenteret har flere nye tilbud på bedding. Et af dem er et kursus i ATEX på biogasanlæg, der begynder i efteråret 2023.

»Biogasbranchen har oplevet – og oplever stadig – stor vækst, og vi har konstateret et behov i branchen for et kursus i ATEX målrettet medarbejdere på biogasanlæg. Dette kursus lever i øvrigt op til vores grundholdning, nemlig at indholdet i alle vores kurser skal kunne anvendes på Maskinmesteruddannelsen, som på den måde bliver løbende opdateret med nyt, aktuelt indhold,« siger Lars Jenry Petersen.

 

Forskning i nedetid

Videncenter for Drift og Vedligehold deltager også i forskning, som skal tilvejebringe ny viden om vedligehold. Et igangværende forskningsprojekt med titlen ’Procentfordelingen af nedetid på procesanlæg’ skal over tre år skaffe ny viden om årsager til nedetid i industrien. Foreløbig er der høstet empiri på tre virksomheder: Nordic Sugar, IFF og Danfoss – og snart følger Lego og Arla – så i alt fem virksomheder leverer data til forskningsprojektet.

»Vi undersøger årsagerne til fejl på proces- og produktionslinjer. De foreløbige tal viser, at cirka 50 procent af alle fejl ved stop skyldes design- og konstruktionsfejl. Så årsagerne til mange problemer i produktionen skal altså findes på tegnestuen, hvor man designede anlæggene. Det kan vise sig at være uhyre vigtig viden for at forebygge mange problemer med uplanlagte stop, hvis man bruger pengene rigtigt i starten på design og konstruktion,« siger Lars Jenry Petersen, som forventer, at de endelige konklusioner fra projektet vil ligge klar til offentliggørelse i sommeren 2023.

Resultaterne fra forskningsprojektet skal bruges på både Maskinmesteruddannelsen og Diplomuddannelsen i vedligehold.

»Hvis konklusionerne bliver tilstrækkeligt entydige og peger på design og konstruktion som den største årsag til stop og nedetid, skal vi til at revidere vores undervisning i pålidelighed og betydningen af komponenter og deres kvalitet. Det er ikke ny viden, at pris, kvalitet og pålidelighed hænger sammen, men nu får vi data, som kan præcisere disse forhold og sammenhænge endnu bedre,« siger Lars Jenry Petersen.

 

Højspændingskobling

Højspænding og kobling af højspændingsanlæg er emnet for et andet nyt kursus på Videncenter for Drift og Vedligehold. Et nyt avanceret 18.000 V bryder- og koblingsanlæg sponseret af Orient er på vej til Fredericia Maskinmesterskole, hvor det skal bruges på både Maskinmesteruddannelsen og nye kurser.

»Vi er ved at udvikle et kursus til industrien, så deres medarbejdere kan lære den sikre og rigtige procedure og betjening af kobling mellem højspændingsanlæg – for eksempel ved vedligeholdsopgaver hvor man skal fjerne spændingen fra de anlæg, der arbejdes på,» siger Henrik Salomon Pedersen, lektor ved Fredericia Maskinmesterskole.

Der bliver tale om et to-tre-dages kursus, hvor man får mulighed for at øve sig på et koblingsanlæg, der kan simulere skibe, datacentre, kraftværker og andre steder, hvor der er højspænding og nødgeneratorer.

»Kurset retter sig mod maskinmestre og andre, der er ansvarlige for at koble frem og tilbage mellem anlæg, der kører på højspændingsniveauer. I fremtiden vil vi se meget mere højspænding i industrien i takt med udbygningen af den grønne strøm, og derfor skal industrien i langt højere grad kunne koble på højspændingsniveauer,« siger Henrik Salomon Pedersen.

I normal drift kan det være svært at lære at koble mellem højspændingsanlæg på en sikker måde, fordi man ikke har mulighed for at gøre det tilstrækkeligt mange gange.

«På vores nye bryder- og koblingsanlæg kan man koble ind og ud lige så mange gange, det er nødvendigt for at opnå den nødvendige viden og rutine, så man kan afkorte den tid, det tager at lære at påtage sig disse opgaver,« siger Henrik Salomon Pedersen.

Et andet nyt kursus ’Nødforsyningsanlæg’ henvender sig til installatører, elektrikere, rådgivere og tilsvarende grupper, som har behov for at få bedre indblik i opbygning, virkemåde og vedligehold af elektriske nødforsyningsanlæg. De vil efter et par to-dages-kurser være i stand til at rådgive deres kunder til at vælge det rette nødforsyningsanlæg. Ligeledes vil en rådgiver/el-installatør være bedre klædt på til at projektere et anlæg og eventuelle nødvendige ombygninger på virksomheden.

»Med den nuværende energikrise, hvor afbrydelighed af virksomheder og institutioner er kommet på tale, bliver det relevant for virksomhederne at se på, om de har mulighed for at sikre fortsat drift ved selv at producere den energi, de skal bruge,« siger Henrik Salomon Pedersen.

 

VE-godkendelse

Som endnu en nyhed oplyser han, at Videncenter for Drift og Vedligehold nu også tilbyder virksomheder at blive eksamineret og VE-godkendt som leverandør af solceller og varmepumper.

»Kravet for at få tilskud til disse VE-løsninger er, at leverandøren er VE-godkendt. Dette skal sikre korrekt rådgivning af kunderne, og det kræver, at virksomheden kan vise, at de kan lave projekter på den rigtige måde. Vi er nu – i kraft af vores institutionsakkreditering – godkendt til at eksaminere virksomheder, der har været på kursus hos Teknologisk Institut,« siger Henrik Salomon Pedersen.

Den fælles overskrift for mange af kurserne på Videncenter for Drift og Vedligehold er at sikre maskiner mod at blive farlige.

»Vi lærer vores kursister, hvad der skal til for at forhindre farlige situationer i at opstå. Det handler både om at kunne udføre sikre procedurer og om holdningsbearbejdning, så man tager ejerskab og altid følger de sikre rutiner – også efter 10 år – og ikke slækker på dem, så der opstår risici. Generelt har vi et højt sikkerhedsniveau herhjemme og få alvorlige ulykker, hvilket vi tilskriver ikke mindst god uddannelse kombineret med myndighedskontrol. Der er lande med relativt mange flere el-, damp- og gasulykker end i Danmark, og det skyldes blandt andet, at disse lande ikke uddanner på samme niveau, som vi gør i Danmark,« siger Henrik Salomon Pedersen.

To diplomuddannelser

Videncenter for Drift & Vedligehold ved Fredericia Maskinmester tilbyder – i samarbejde med VIA Horsens – diplomuddannelsen i vedligehold.

I samarbejde med Aarhus Maskinmesterskole er der ansøgt om mulighed for at kunne udbyde en ny diplomuddannelse i PtX med forventet start i februar 2024.

Ny podcast

Videncenter for Drift og Vedligehold producerer nu en podcast om vedligehold – ’Vedligeholdspodcasten’. Der er adgang til podcasten via fms.dk og Spotify.

Autorisationer og certificerende kurser

 • Udvidet Kedelpasserkursus
 • Gasmotor, del 2
 • Elevatorkontrol
 • Kedel B
 • Non-Destructive Examination
 • Loddekursus
 • Gas for maskinmestre
Nye kurser og eksamination:

 • Højspændingskobling – forventet start 3. kvartal 2023
 • Nødforsyningsanlæg – forventet start 3. kvartal 2023
 • ATEX på biogasanlæg – forventet start 3.-4. kvartal 2023
 • Eksamination som VE-godkendt virksomhed
Fire AMU-kurser i vedligehold

Videncenteret for Drift og Vedligehold tilbyder en række AMU-kurser i vedligehold. Kurserne er primært rettet mod håndværkere – men kan også have deltagelse af maskinmestre efter nærmere aftale:

 • Pumpeteknik
 • Lejereparation og smøring
 • Reparation og vedligehold af transmissioner
 • Vibrationsmåling/-analyse

Annonce

Optimering

Annonce

Optimering

Annonce

Optimering