Stort fald i energiforbrug og CO2-udledning i 2020

Sidste års nedlukning af samfundet på grund af covid-19-pandemien satte sit præg på energiforbruget, som faldt med 8,5 procent i 2020. Især forbruget af fossile brændsler som olie, gas og kul faldt markant, og det har betydet, at den faktiske CO2-udledning fra energiforbruget faldt med 12,4 procent. Det fremgår af den foreløbige energistatistik for 2020, som Energistyrelsen udgav torsdag 8. april.

12.04.2021: Stort fald i energiforbrug og CO2-udledning i 2020 | Optimering.nu
Figur 1: Udviklingen i faktisk og korrigeret bruttoenergiforbrug 1990-2020.

Det faktiske energiforbrug faldt sidste år med 8,5 procent, og faldet slog især igennem i et mindre forbrug af fossile brændsler. Forbruget af naturgas og kul faldt med henholdsvis 21 procent og 14,1 procent, mens forbruget af olieprodukter blev reduceret med 13 procent. Omvendt steg forbruget af vedvarende energi med mere med 1 procent sidste år. En del af faldet i forbruget i 2020 skyldes covid-19-pandemien.

Ikke overraskende var det især salget af jetbrændstof til indenrigs- og udenrigsluftfart, der sidste år tog et dyk på cirka 65 procent efter en generel stigende trend fra 2015 til 2019. Salget af benzin, der primært anvendes til transport, faldt markant i marts, april og maj måned 2020, hvorefter salget rettede sig op til tidligere års niveau.

 

12.04.2021: Stort fald i energiforbrug og CO2-udledning i 2020 | Optimering.nu
Figur 2: Salget af benzin i 2020 sammenlignet med året før og de 5 forgangne år.

 

Stort fald i CO2-udledningen fra energiforbrug

Som konsekvens af det store fald i forbruget af fossile brændsler faldt de faktiske CO2-emissioner fra energiforbrug med 12,4 procent. Korrigeret for brændselsforbrug knyttet til nettoelimporten og klimafluktuationer var faldet i CO2-udledningen 10,2 procemt sidste år.

CO2-udledningen fra vores forbrug af energi udgør kun en delmængde af Danmarks samlede drivhusgasudledning. DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi vil i 2022 offentliggøre en endelig opgørelse over Danmarks samlede udledning af drivhusgasser, der også omfatter øvrige udledninger som eksempelvis landbrugets udledning af metan og lattergas, industrielle processer med mere.

 

Yderligere resultater

  • Bruttoenergiforbruget korrigeret for brændselsforbrug knyttet til nettoelimport og klima faldt i 2020 med 7,7 procent. Her står fossile brændsler for et samlet fald på 13 procent fordelt på et fald i forbrug af naturgas og kul på henholdsvis 19,3 procent og 5,3 procent, mens forbruget af olieprodukter faldt 12,8 procent. Forbruget af vedvarende energi med mere er steget med 1,3 procent.
  • Den samlede produktion af energi faldt med 23,3 procent i 2020 som konsekvens af et kraftigt fald i produktionen af råolie og naturgas med henholdsvis 29,8 procent og 57,1 procent og en noget mindre stigning i produktionen af vedvarende energi med mere på 4,3 procent.
  • Danmarks selvforsyningsgrad for energi var i 2020 på 58 procent. Hermed menes, at Danmarks produktion af energi sidste år dækkede 58 procent af den energi, som Danmark forbrugte i form af råolie, naturgas og vedvarende energi mm. Året 2012 er det seneste, hvor Danmark var selvforsynende med en selvforsyningsgrad på 101 procent.

Annonce

Annonce

DDV: Optimering af drift gennem vedligehold

Annonce